Zajęcia 2019/2020

"TECHNICY Z ZESPOŁU SZKÓŁ W BIELICACH NA STAŻ"

W Zespole Szkół im Powstańców Wielkopolskich w Bielicach realizowany będzie projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu ,, Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego.
Kwota dofinansowania projektu wynosi 640 076,51 PLN. Czas trwania projektu od 01.09.2019 r. do 20.11.2020 r.
W ramach projektu 79 uczniów klas II i III naszej szkoły uczestniczyć będzie w dwutygodniowych praktykach zawodowych w Hiszpanii. Uczniowie technikum mechanizacji rolnictwa w Maladze,  technikum pojazdów samochodowych w Walencji, natomiast młodzież z technikum logistycznego i żywienia i usług gastronomicznych w Granadzie. Cele projektu:

 1. wzmocnienie wizerunku zawodowego 
 2. nabycie nowych kwalifikacji zawodowych i społecznych potwierdzonych poprzez Europass Mobilność
 3. wzrost umiejętności kluczowych w zakresie posługiwania się językiem obcym zawodowym
 4. nabycie przez uczniów nowych kwalifikacji
 5. rozwinięcie przez uczniów kompetencji międzykulturowych
 6. rozbudzenie kreatywności i motywacji do uczenia się
 7. nadanie europejskiego wymiaru szkole

Zasady rekrutacji dostępne są u koordynatora projektu Ewy Hartwich


uni

Kształcenie zawodowe uczniów szkół Powiatu Mogileńskiego II


Dnia 21 grudnia 2017r.  w Toruniu podpisana została umowa pomiędzy Powiatem Mogileńskim a  Województwem Kujawsko-Pomorskim o dofinansowanie Projektu pn.”Kształcenie zawodowe uczniów szkół Powiatu Mogileńskiego II” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe.
Projekt realizowany jest w roku szkolnym 2018/2019 w trzech zespołach szkół:

 • w Zespole Szkół w Mogilnie,
 • w Zespole Szkół w Bielicach
 • w Zespole Szkół w Strzelnie.

W terminie od 1.06.2018r. do 30.09.2019r. wsparciem objętych zostanie 350 uczniów szkół zawodowych z terenu Powiatu Mogileńskiego oraz 18 nauczycieli kształcenia zawodowego.
Projekt przewiduje realizację dodatkowego wsparcia służącego podnoszeniu, nabywaniu oraz uzupełnianiu wiedzy, umiejętności, kompetencji i kwalifikacji zawodowych, dostosowanego do potrzeb pracodawców oraz realizację wysokiej jakości staży i praktyk zawodowych dla uczniów szkół zawodowych, a także podnoszenie kompetencji i kwalifikacji nauczycieli kształcenia zawodowego zgodnych z potrzebami rozwojowymi ww. szkół. Realizacja działań ma na celu podniesienie jakości kształcenia zawodowego i dostosowanie do potrzeb rynku pracy.
Dzięki wsparciu z Unii Europejskiej w szkołach prowadzone będą dodatkowe zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne ukierunkowane na uzyskanie i uzupełnienie wiedzy i umiejętności tj. Tworzenie i obsługa platformy Moodle, Zaj. z ładu przestrzennego, Globalny system pozycyjny w budownictwie, Zaj. z lutowania specjalistycznego, Zaj. z zarządzania serwerem, Zaj. z nagrywania video, Zaj. z program. mikroprocesor., Podstawy elektroniki, Zaj. z Arduino, Zaj.z Intel Edison, Zaj.z projektowania.brył 3D, Wykonywania rysunków drogowych w programie AutoCad Civil 3D, Obsługa kas fiskalnych, Język obcy zawodowy, Nowoczesny intendent, Nowoczesne usługi cateringowe z elementami kuchni Fusion, Kuchnia śródziemnomorska, Nowoczesne trendy w cukiernictwie , Produkcja i dekoracja potraw bankietowych, Nowoczesne trendy w kuchni, Slow Food, Kelner, barman, barista, sommelier, Planowania i realizacja usług w recepcji, Przygotowanie do prowadzenia własnej działalności gospodarczej – obsługa kas fiskalnych, Obsługa urządzeń handlowych, Nowoczesne trendy
w punktach sprzedaży, Zarządzanie środkami trwałymi w przedsiębiorstwie handlowym, Współczesne techniki prowadzenia działalności handlowej, Wiedza o produktach w handlu, Obsługa programu Insert GT, Ekonomiczne aspekty funkcjonowania przedsiębiorstwa, Programowanie obrabiarek CNC, Projektowanie 3D, Projektowanie konstrukcji stalowych.
Na zakończenie zaj. gastronomicznych w ZSB odbędą się spotkania ze specjalistą. Na potrzeby zajęć planowane są zakupy materiałów i pomocy dydaktycznych.
W zakresie zdobywania dodatkowych uprawnień zwiększających szanse uczniów na rynku pracy przewidziano do realizacji wsparcie w zakresie zajęć ze spawania dla uzyskania kwalifikacji spawacza, obsługi wózków jezdniowych – kończące się uzyskaniem uprawnień do obsługi wózków widłowych, a także Indywidualne  zaj. z obsługi samochodu określające zdobycie uprawnień wymaganych na rynku pracy a przygotowujące do pozyskania kwalifikacji/uprawnień prowadzenia pojazdów, Indywidualne zaj. z obsługi ciągnika oraz obsługa kombajnu kończące się uzyskaniem uprawnień do prowadzenia ww. pojazdów. Na  potrzeby zajęć ze spawania przewidziane są zakupy materiałów edukacyjnych. Wszystkie zajęcia przewidziane zostały do realizacji na podstawie diagnoz przeprowadzonych w szkołach. Zajęcia prowadzone będą z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów. W związku zapotrzebowaniem zgłaszanym przez pracodawców  w zakresie  podnoszenia umiejętności praktycznych dla danego zawodu w ramach projektu  w II  i III kwartale 2019r.. prowadzone będą wysokiej jakości staże i praktyki zawodowe.  Tą formą objętych zostanie 80 uczniów posiadających status ucznia w przypadku staży - technikum, natomiast w przypadku praktyk- szkoły zawodowe (branżowej). Projekt jest kontynuacją zajęć z roku szkolnego 2017/2018. Nowością w tej edycji jest wsparcie skierowane do nauczycieli kształcenia zawodowego. Osiemnastu nauczycieli szkół zawodowych z terenu Powiatu Mogileńskiego odbędzie szkolenia specjalistyczne, skorzysta ze studiów podyplomowych. Zakres doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego jest zgodny z potrzebami wynikającymi z planu rozwoju szkół, z zapotrzebowania ww. podmiotów na nabycie określonych kwalifikacji, umiejętności lub kompetencji oraz z zapotrzebowania rynku pracy.
Otrzymane dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego zgodnie z podpisaną o dofinansowanie wynosi 1 063 931,45 zł.

 

Dnia 24 maja 2018r.  w Toruniu podpisana została umowa pomiędzy Powiatem Mogileńskim a Województwem Kujawsko-Pomorskim o dofinansowanie Projektu pn.”Rozwój kształcenia ogólnego w szkołach Powiatu Mogileńskiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna Edukacja,
Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne.
Projekt  przewiduje podniesienie kompetencji kluczowych, rozwój kształcenia ogólnego oraz doskonalenie umiejętności praktycznych poprzez realizację wsparcia dla ogółem 400 uczniów szkół prowadzących kształcenie ogólne z terenu Powiatu Mogileńskiego w terminie do końca
września 2019 r. Wsparciem w ramach projektu objęci będą uczniowie następujących szkół:
Zespołu Szkół w Mogilnie (technikum i liceum ogólnokształcącego), Zespołu Szkół w Bielicach (gimnazjum, technikum i liceum ogólnokształcącego), Zespołu Szkół w Strzelnie (gimnazjum, technikum i liceum ogólnokształcącego).
Głównym rezultatem projektu będzie nabycie kompetencji kluczowych przez 299 uczniów, nabycie umiejętności praktycznych przez 91 uczniów. Projekt przewiduje także objęcie wsparciem
24 uczniów zagrożonych przedwczesnym opuszczeniem systemu oświaty oraz 8 uczniów ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi.
Planowane do realizacji zadania:

 1. Realizacja działań na rzecz kształtowania i rozwijania kompetencji kluczowych uczniów.
 2. Wsparcie uczniów zagrożonych przedwczesnym opuszczeniem systemu oświaty.
 3. Tworzenie warunków do nauczania opartego na metodzie eksperymentu w zakresie przedmiotów przyrodniczych oraz matematyki.
 4. Realizacja wysokiej jakości staży zawodowych.

Zajęcia dla uczniów prowadzone będą w roku szkolnym 2018/2019, natomiast staże przewidziane są na rok 2018 – 68 uczniów i 2019 – 45 uczniów.
Wartość całkowita projektu wynosi 930 187,76 zł, z czego otrzymane dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa zgodnie z umową o dofinansowanie
wynosi 883 678,37 zł.

 

Zajęcia 2017/2018

Cel projektu

Zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów szkół zawodowych, poprzez podniesienie jakości kształcenia zawodowego i dostosowanie do potrzeb rynku pracy poprzez realizację wsparcia dla 200 uczniów szkół zawodowych z terenu Powiatu Mogileńskiego do końca września 2018 r.                   <


„Wiedza kluczem do sukcesu” nr WND-POKL.09.01.02-04-083/13 Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działanie 9.1 ”Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”,  Poddziałania 9.1.2 ”Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych”  Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

więcej>>

 

„Szkolnictwo zawodowe podstawą rozwoju Powiatu Mogileńskiego – V” realizowanego przez Powiat Mogileński w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

więcej>>

galeria zdjęć z zajęć

Kelner barman sommalier>>
Kombajn i ciągnik>>
Kuchnie świata>>
Przewodnik terenowy>>
Warsztaty cukiernicze>>
Wirtualne laboratoria>>

kontakt:
tel: (52) 315 59 60
(52) 315 04 92
fax: wew: 139
e-mail:
sekretariat@zs-bielice.pl
Rajd Weteranów SzosRegionalne Targi Rolne
retro
szk

Program Aktywny Uczeń


MEN


Kuratorium Oświaty


Centralna Komisja Egzaminacyjna


Okręgowa Komisja
Egzaminacyjna

/
Starostwo Powiatowe w Mogilnie


Urząd Miejski w Mogilnie

Współpracujemy z:


Fundacja Powiatu Mogileńskiego


schronisko Dom Śląski

Copyright © 2011 ŁJ SM