UWAGA!!! Nowa strona ZS Bielice - witamy!!

 


TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO W ZESPOLE SZKÓŁ W BIELICACH
NA ROK SZKOLNY 2019/2020

 •  od 13 maja 2019r. do 17 czerwca 2019r. do godz. 15:00 przyjmowanie podań o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej i ponadpodstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym,
   od 21 czerwca 2019r. do 25 czerwca 2019r. do godz. 15:00 uzupełnienie podania o świadectwo ukończenia gimnazjum lub szkoły podstawowej oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego lub ósmoklasisty,
   do 26 czerwca 2019r. weryfikacja przez komisję rekrutacyjną podań o przyjęcie do klas pierwszych oraz dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym,
   do 10 lipca 2019r. weryfikacja przez komisję rekrutacyjną podań o przyjęcie do klas pierwszych oraz dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym , w tym ustalonych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) okoliczności wskazanych w oświadczeniach,
   11 lipca 2019r. godz. 12:00 podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych,
   do 15 lipca 2019r. do godz. 15:00 potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia do szkoły w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum lub szkoły podstawowej oraz oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego lub egzaminu ósmoklasisty (i ile nie zostały złożone wcześniej),
   16 lipca 2019r. godz. 12:00 podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

nasze szkoły znajdziesz tu>>

KRYTERIA DLA ABSOLWENTÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ- SPOSÓB PRZELICZANIA NA PUNKTY      
Maksymalna liczba punktów- 200 , w tym:
Punkty za świadectwo -  max. 100 pkt.
I. za oceny na świadectwie- maksymalnie  72 punkty

 1. ocena z języka polskiego-   18 pkt.
 2. ocena z matematyki -         18 pkt.
 3. ocena z języka obcego -     18 pkt.
 4. ocena z geografii -               18 pkt.

Kryteria przeliczania ocen na punkty:
za ocenę:   celującą                          -18 pkt.
bardzo dobrą                 -17 pkt.
dobrą                              -14 pkt.
dostateczną                    - 8 pkt.
dopuszczającą                - 2 pkt.
(W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu ósmoklasisty punkty przyznaje się zgodnie z §  8 Rozporządzenia MEN   z dnia 16 marca 2017 r.)
II. za inne  osiągnięcia - maksymalnie 28 punktów

 1. świadectwo  ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem- 7 pkt.
 2. aktywność społeczną, w tym na rzecz środowiska szkolnego, szczególnie w formie wolontariatu- 3 pkt.
 3.  szczególne osiągnięcia  w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej- maksymalnie 18 pkt.

Punkty za egzamin  ósmoklasisty -  max 100 pkt.
I. za wynik z języka polskiego-  0,35 pkt. za  1%, maksymalnie 35 pkt.
II.za wynik z matematyki-          0,35 pkt. za 1%, maksymalnie 35 pkt.
III.za wynik z języka obcego-     0,30 pkt. za 1%, maksymalnie 30 pkt.

 

KRYTERIA DLA ABSOLWENTÓW GIMNAZJUM- SPOSÓB PRZELICZANIA NA PUNKTY  
Maksymalna liczba punktów- 200 , w tym:
Punkty za świadectwo -  max. 100 pkt.
I. za oceny na świadectwie- maksymalnie  72 punkty

 1. ocena z języka polskiego-   18 pkt. (za ocenę celującą)
 2. ocena z matematyki -         18 pkt. (za ocenę celującą)
 3. ocena z języka obcego -     18 pkt. (za ocenę celującą)
 4. ocena z geografii -               18 pkt. (za ocenę celującą)

Kryteria przeliczania ocen na punkty:
za ocenę:   celującą                          -18 pkt.
bardzo dobrą                 -17 pkt.
dobrą                              -14 pkt.
dostateczną                    - 8 pkt.
dopuszczającą                - 2 pkt.
(W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego  punkty przyznaje się zgodnie z §  8 Rozporządzenia MEN   z dnia 14 marca 2017 r.)
II. za inne  osiągnięcia - maksymalnie 28 punktów

 1. świadectwo  ukończenia gimnazjum  z wyróżnieniem- 7 pkt.
 2. aktywność społeczną, w tym na rzecz środowiska szkolnego, szczególnie w formie wolontariatu- 3 pkt.
 3.  szczególne osiągnięcia  w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej- maksymalnie 18 pkt.

Punkty za egzamin  gimnazjalny -  max 100 pkt.
I.   za wynik z języka polskiego                                                      -  0,2 pkt. za  1%, maksymalnie 20 pkt.
II.  za wynik z historii i wiedzy o społeczeństwie                       -  0,2 pkt. za  1%, maksymalnie 20 pkt.
III. za wynik z matematyki                                                              -  0,2 pkt. za 1%, maksymalnie 20 pkt.
IV. za wynik z przedmiotów przyrodniczych                               -  0,2 pkt. za  1%, maksymalnie 20 pkt.
V.  za wynik z języka obcego   na poziomie podstawowym    -  0,2 pkt. za  1%, maksymalnie 20 pkt.
Wyniku  z języka obcego na poziomie rozszerzonym nie przelicza się.

 

 

kontakt:
tel: (52) 315 59 60
(52) 315 04 92
fax: wew: 139
e-mail:
sekretariat@zs-bielice.pl
Rajd Weteranów SzosRegionalne Targi Rolne


MEN


Kuratorium Oświaty


Centralna Komisja Egzaminacyjna


Okręgowa Komisja
Egzaminacyjna


Starostwo Powiatowe w Mogilnie


Urząd Miejski w Mogilnie

Współpracujemy z:


Fundacja Powiatu Mogileńskiego


schronisko Szrenica


schronisko Dom Śląski


schronisko SamotniaCopyright © 2011 ŁJ SM