Ochrona danych osobowych

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Szanowni Państwo,
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż:
I. Administrator Danych Osobowych
Administratorem przekazywanych przez Państwa danych osobowych jest Zespól Szkół
im. Powstańców Wielkopolskich w Bielicach, 88-330 Bielice 1, NIP: 5571277884 (dalej Zespół Szkół), którego reprezentuje  Dyrektor Zespołu Szkół.
II. Inspektor Ochrony Danych
W Zespole Szkół wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez adres e-mail: kancelaria@kancelariakrasna.pl lub pod nr telefonu: 664720236
II. Podstawy i cele przetwarzania danych

Przekazane przez Państwa dane osobowe przetwarzane są przez Administratora danych na podstawie:

 1. Art. 6 ust. 1 lit. a RODO - osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów
 2. Art. 6 ust. 1 lit. b RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
 3. Art. 6 ust. 1 c RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
 4. Art. 6 ust. 1 lit. f RODO - przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;

w celach:

 1. w celu realizacji zadań statutowych Zespołu Szkół wynikających z ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U z 2020 r. poz. 910 ze zm.) (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 2. w celu wykonania i na podstawie umowy zawartej pomiędzy Państwem a Administratorem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 3. w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 4. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

IV. Prawo do sprzeciwu
W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych opisanych powyżej. W przypadku skorzystania przez Państwa w tego prawa, przestaniemy przetwarzać Państwa dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Państwa danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub Państwa dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

V. Okres przechowywania danych

Dane osobowe są przechowywane i usuwane w terminach wskazanych w jednolitym rzeczowym wykazie akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych, którym podlega administrator, a jeżeli te przepisy nie wskazują okresu dotyczącego konkretnej sprawy - dane przechowane będą możliwie najkrótszy czas niezbędny do realizacji obowiązku lub usługi.

VI. Odbiorcy danych

Państwa dane przekazujemy tylko wówczas, gdy jest to niezbędne dla realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa bądź zawartej umowy. Dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom, z którymi współpracuje Administrator tj. dostawcom systemów informatycznych, podmiotom zapewniającym asystę i wsparcie techniczne dla systemów informatycznych, firmom świadczącym usługi archiwizacji i niszczenia dokumentów, firmom ubezpieczeniowym, firmom transportowym i świadczącym usługi noclegowe, podmiotom zapewniającym obsługę prawną, administracyjną i księgową, innym szkołom oraz placówkom oświaty, uczelniom współpracującym, pielęgniarce szkolnej, organowi prowadzącemu – Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwu Edukacji Narodowej oraz innym podmiotom uprawnionym do tego na mocy odrębnych przepisów prawa.

VI. Prawa osób, których dane dotyczą:
Zgodnie z RODO, przysługują Państwu następujące Prawa

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 3. prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
 4. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 5. prawo do przenoszenia danych;
 6. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

VII. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie danych dla celów realizacji zadań oświatowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe. W pozostałych przypadkach podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia umowy
VIII. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Administrator nie korzysta ze zautomatyzowanego procesu podejmowania decyzji w przedmiocie zawarcia umowy.
logo biuletynu informacji publicznej BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
ZAPRASZAMY NA NASZĄ STRONĘ